Неділя, 28.02.2021, 18:47
Вітаю Вас Гость | RSS

КЗ "Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст." ЗОР

Меню сайту
Інфостільниця
Працівник відділу кримінальної міліції у справах дітей,
який закріплений за нашим навчальним закладом:
Авраменко Микола Анатолійович
тел. (066) 166 83 46,
роб. тел. (06140)9-18-21
  Адреса:
 • смт. Чернігівка, вул. Дзержинського, 2а
 • Електронна адреса ВКМСД ГУМВС Запорізької області:
 • okmddnzp@rambler.ru
 • Електронна адреса УКМСД МВС України:
 • ditypolice@mns.gov.ua
Адреса районної служби у справах дітей:
Начальник відділу:
Веремій Л.С.
 • Леніна, б.401,
 • тел.(06140)9-15-56
Адреса центру соціальної служби для сім'ї дітей та молоді:
Начальник відділу:
Щепенко І.С.
 • Леніна, б.434,
 • тел.(06140)9-14-39
 • тел.(06140)9-12-13
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Статут

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Комунальний заклад «Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат
  І-ІІІ ступенів» Запорізької обласної ради, надалі – Заклад, статут (редакція) якого зареєстрований державним реєстратором 16.01.2014, номер запису

№ 10971050008000320 (колишнє  найменування - Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат, статут якої зареєстровано розпорядженням голови Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області від 05.04.2001 № 84), є загальноосвітнім навчальним закладом І-III ступенів, який може мати у своєму складі дошкільні групи та спеціальні класи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та (або) для дітей зі зниженим зором.

Відповідно до рішення Запорізької обласної Ради народних депутатів від
17.01.92 '№ 5 «Про склад комунальної власності Запорізької обласної Ради
народних депутатів» Заклад з найменуванням «Чернігівська неповна середня
загальноосвітня школа-інтернат» входить до складу об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області.

Скорочене найменування Закладу :  Чернігівська школа-інтернат .

 

     1.2.  Юридична адреса Закладу: 71200, Запорізька область, Чернігівський район, смт. Чернігівка, вул. Соборна, 409, тел. 06140-91-2-89, факс: 06140 9 17 54.

 

1.3. Заклад є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, валютні рахунки в установах банків згідно з чинним законодавством, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, а також бланки з власними реквізитами. Прав та обов’язків юридичної особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації.

 

1.4. Заклад є підзвітним,  підконтрольним та підпорядкованим Запорізькій обласній раді (надалі – Уповноважений орган) та за галузевою спрямованістю підвідомчим Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (надалі – Департамент).

 

1.5. Головною метою Закладу є:

- створення умов, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, здійснення медичної, психологічної, педагогічної реабілітації дітей (вихованців); проведення корекційно-розвиткової роботи з дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; забезпечення здобуття певного рівня освіти, професійної орієнтації та підготовки, умовами проживання та утримання за рахунок обласного бюджету.

- реалізація  права учнів на здобуття базової середньої освіти;

- забезпечення всебічного розвитку особистості вихованців відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; 

 - забезпечення здобуття певного рівня освіти, професійної орієнтації та підготовки, умовами проживання та утримання за рахунок обласного бюджету.

 

1.6. Головними завданнями Закладу є:

 • забезпечення умов для отримання вихованцями якісної освіти базового рівня;
 • створення умов для формування соціально-адаптивної та соціально-продуктивної особистості;
 • розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм та методик навчально-виховного й лікувально-реабілітаційного  процесу;
 • методичне забезпечення, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів для здійснення освітньо-реабілітаційної діяльності закладів системи освіти;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • виховання поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свободи людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • забезпечення реалізації права дітей на належні умови проживання, різнобічного розвитку, виховання, та підготовки до самостійного життя та праці;
 • реалізація права  вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • створення безпечних і нешкідливих умов навчання, формування здорового способу життя;
 • розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;
 • сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та  загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;
 • забезпечення всебічного розвитку, фізичного, соціального та психічного здоров’я вихованців;
 • забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей фізичного розвитку вихованців;
 • забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації вихованців;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній,  корекційно-розвитковій роботі.

 

1.7. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН "Про права дитини", чинним законодавством України, у тому числі: законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", "Основ законодавства України про охорону здоров'я" "Про реабілітацію інвалідів в Україні", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Положенням про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, затвердженого наказом Міністерства науки і освіти, молоді та спорту України та Міністерства  соціальної політики України від 10.09.2012 № 995/557, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 15.09.2008 № 852, Положенням про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003  № 363, Нормативами наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, затверджених  наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, нормативними актами щодо захисту прав дітей-інвалідів, нормами податкового законодавства України, що регулюють діяльність неприбуткових організацій, іншими діючими нормативними актами України, рішеннями Уповноваженого органу, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами Департаменту та цим Статутом, який затверджується Уповноваженим органом. 

 

1.8. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї  компетенції, передбаченої  законодавством України та цим Статутом.                

1.9. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

 

1.10. У Закладі визначена українська мова навчання.

 

1.11. Заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із управлінням освіти і науки Запорізької облдержадміністрації;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить чинному законодавству України;
 • самостійно укладати договори (контакти) з юридичними та фізичними особами;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
 • входити до асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб за погодженням із Запорізькою обласною радою;
 • створювати структурні підрозділи;
 • надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

 

1.12. У Закладі створюються та функціонують:

- методичні об’єднання вчителів початкових класів, методичні об’єднання вчителів за предметами, класних керівників, вихователів;

- творчі групи педагогів з впровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес;

- методична, психологічна та соціальна служби, медико-педагогічна комісія тощо.

 

1.13. Медичне обслуговування вихованців Закладу забезпечується місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і здійснюється медичними працівниками закладу та працівниками лікувально-профілактичних закладів за територіальним принципом.

Заклади охорони здоров’я спільно з медичними працівниками Закладу   двічі на рік безоплатно проводять медичні огляди вихованців, у разі потреби

 

беруть їх на диспансерний облік, здійснюють постійний медичний огляд і своєчасне лікування.

 

1.14. Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

/Docsource/publikaziya/statut_zi_zminami.doc

 

Онлайн
Вхід на сайт

Пошук
Календар
«  Лютий 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Календар України

Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат © 2021